Informacje ogólne

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
 3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego funkcjonującego pod adresem www.gwarek.info

Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia lub kontaktu.
 5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7.  Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Klauzula informacyjna dla pacjentów

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również jako Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, RODO) informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce, Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek” z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 51, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres: iod@gwarek.info lub telefonując pod numer: 32 210 7354 Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych - Anną Kozik, pisząc na adres: Zespół Sanatoryjno- Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek”, ul. Uzdrowiskowa 51, 43-230 Goczałkowice- Zdrój.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia, tj. w szczególności w celu:
  - udzielenia świadczeń zdrowotnych,
  - kontaktu z pacjentem,
  - kontaktu telefonicznego – (telefon w sprawie potwierdzenia, przesunięcia, odwołania wizyty) kontaktu sms - (sms w sprawie potwierdzenia, przesunięcia, odwołania wizyty)
  - kontaktu mailowego w celu przesyłania informacji o aktualnej ofercie udzielanych świadczeń zdrowotnych
  - w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną- dotyczy pacjentów, którzy wyrażą na to zgodę
  - kontaktu telefonicznego w celu przesyłania informacji o aktualnej ofercie udzielanych świadczeń zdrowotnych - w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,- dotyczy pacjentów, którzy wyrażą na to zgodę
  - kontaktu listownego w celu przesyłania informacji o aktualnej ofercie udzielanych świadczeń zdrowotnych
  - w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,- dotyczy pacjentów, którzy wyrażą na to zgodę
  - udostępnienia dokumentacji medycznej uprawnionym organom,
  - rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia (nie dotyczy pacjentów komercyjnych),
  - składania wymaganych sprawozdań,
  - realizacji praw pacjenta,
  - przekazywania informacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  - przekazanie informacji do Działu Żywienia (nie dotyczy pacjentów ambulatoryjnych),
  - wystawienia faktury VAT – dotyczy pacjentów, którzy wyraża chęć otrzymania faktury,
  - analizy badań diagnostycznych,
  - planowania leczenia,
  - wydawania zaświadczeń,
  - koniecznych prac serwisu informatycznego,
  - stosowania monitoringu,
  - realizacji rozpatrywania złożonego zażalenia lub skarg.
 3. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych są w szczególności przepisy:
  - RODO – art. 6 ust. 1 lit. c, d i f (przetwarzanie danych niezaliczonych do szczególnej kategorii), art. 9 ust. 2 pkt c i h (przetwarzanie danych szczególnej kategorii – danych wrażliwych), w związku z przepisami: Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawy o działalności leczniczej, Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 4. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom, oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Są nimi w szczególności:
  - inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli dane są niezbędne do zapewniania ciągłości świadczenia zdrowotnego,
  - organy władzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, organy samorządu zawodów medycznych oraz konsultanci krajowi i wojewódzcy, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności do nadzoru i kontroli,
  - podmioty, o których mowa w art. 119 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia,
  - minister właściwy do spraw zdrowia, sądy, w tym sądy dyscyplinarne, prokuratury, lekarze sądowi i rzecznicy odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
  - uprawnione na mocy odrębnych przepisów ustaw ograny i instytucje, jeżeli badanie zostało prowadzone na ich wniosek,
  - organy rentowe oraz zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
  - podmioty prowadzące rejestr usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
  - zakłady ubezpieczeń – za zgodą pacjenta,
  - osoby wykonujące zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia,
  - wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67 e ust. 1 – w zakresie prowadzenia postępowania,
  - spadkobiercy w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67 e ust.1
  - osoby wykonujące czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 z dnia 28 kwietnia 2011 r o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia,
  - członkowie zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2005 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w zakresie niezbędnym do wykonania ich zadań,
  - Państwowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna,
  - biuro rachunkowe – dotyczy pacjentów, którzy wyrażą wolę otrzymania faktury VAT,
  - firmy informatyczne w zakresie administracji i serwisu systemów informatycznych,
  - firmy, do których przekazywana jest dokumentacja medyczna dla celów archiwizacji i niszczenia,
  - Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
  - Urząd Wojewódzki w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli,
  - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,
  - osoby upoważnione przez pacjenta,
  - przedstawiciele ustawowi pacjenta.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
  - dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  - zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
  - skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie - przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
  - Rejestr Udostępnionej Dokumentacji Medycznej – 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
  - dane zawarte w fakturach - 5 lat, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług
 7. Mają Państwo prawo żądać od Administratora: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia – w zakresie przewidzianym
  w obowiązujących przepisach prawa, zaktualizowania, jak również mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na podstawie wydanej uprzednio przez Państwa zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa, w szczególności przez przepisy Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami RODO.
 9. Przekazanie Administratorowi Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi wymóg ustawowy
  i dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizowane są cele opisane w punkcie 2. Świadome nieudostępnienie tych danych albo udostępnienie danych nieprawidłowych lub nieprawdziwych może spowodować niemożność zrealizowania celów opisanych w punkcie 2, w szczególności niemożność świadczenia usług medycznych.
  Brak podania w trakcie rejestracji lub na etapie późniejszym danych osobowych takich jak: numer telefonu, adres e-mail, uniemożliwi Państwu skorzystanie z prawa do uzyskania dokumentacji w formie elektronicznej ze względu na brak możliwości weryfikacji Państwa tożsamości.
 10. W związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, Państwa numer PESEL będzie przetwarzany przez jego profilowanie. Oznacza to, że Administrator danych w dniu przyjęcia potwierdzi Państwa uprawnienia do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Profilowanie odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. Państwa dane będą podlegały również profilowaniu w związku z wykonywaniem badań statystycznych, na podstawie ustawy o statystyce publicznej

Klauzula informacyjna w zakresie zabezpieczenia obszaru działalności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu „Gwarek” z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju, przy ul. Uzdrowiskowej 51
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Sanatoryjno-Szpitalnym Rehabilitacji Narządu Ruchu ‘Gwarek” możliwy jest pod numerem tel. nr. 32 210 7354 lub adresem email iod@gwarek.info
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zabezpieczenia obszaru działalności (zbiór rejestr wejść i wyjść) Art.6 ust.1 lit. f - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą - brak
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres pobytu pacjenta na leczeniu
 6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować ograniczeniem dostępu na teren budynku
 9. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora, które leżą u podstaw przetwarzania danych polegają na zapewnieniu bezpieczeństwa oraz ochrona osób i mienia pacjenta i pracowników.
 10. ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych

Klauzula informacyjna w zakresie rozpatrywania skarg

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu „Gwarek” z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju, przy ul. Uzdrowiskowej 51
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Sanatoryjno-Szpitalnym Rehabilitacji Narządu Ruchu ‘Gwarek” możliwy jest pod numerem tel. nr. 32 210 7354 lub adresem email iod@gwarek.info
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrywania skarg Art.6 ust.1 lit. f - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą - brak
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lata
 6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować nie przyjęciem i nie rozpatrzeniem skargi lub zażalenia
 9. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora, które leżą u podstaw przetwarzania danych polegają na potencjalnej konieczności ponownego jej rozpatrzenia
 10. ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych

Klauzule informacyjne w zakresie udostępniania dokumentacji medycznej

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Sanatoryjno – Szpitalny Rehabilitacji Narządu „Gwarek” z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju, przy ul. Uzdrowiskowej 51
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Sanatoryjno- Szpitalnym Rehabilitacji Narządu Ruchu ‘Gwarek” możliwy jest pod numerem tel. nr. 32 210 7354 lub adresem email iod@gwarek.info
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępniania dokumentacji medycznej Art.9 ust21 lit. h - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby przez Pana/Panią upoważnione, Pana/Pani przedstawiciele ustawowi, organy władzy publicznej , upoważnieni przez Pana/Panią ubezpieczyciele, sąd, zus, oraz pozostałe podmioty wymienione w przepisie art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – po spełnieniu warunków opisanych w przepisach
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres przechowywania dokumentacji medycznej
 6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich poprawiania, sprostowania,
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa – ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować nieudostępnieniem Panu/i dokumentacji medycznej

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Sanatoryjno – Szpitalny Rehabilitacji Narządu „Gwarek” z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju, przy ul. Uzdrowiskowej 51
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Sanatoryjno- Szpitalnym Rehabilitacji Narządu Ruchu ‘Gwarek” możliwy jest pod numerem tel. nr. 32 210 7354 lub adresem email iod@gwarek.info
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępniania dokumentacji medycznej Art.6 ust.1 lit. d - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych - brak
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres przechowywania dokumentacji medycznej
 6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich poprawiania, sprostowania,
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa – ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową wydania dokumentacji

Klauzula informacyjna w zakresie zarządzania korespondencją  przychodzącą i wychodzącą

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Sanatoryjno – Szpitalny Rehabilitacji Narządu „Gwarek” z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju, przy ul. Uzdrowiskowej 51
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Sanatoryjno- Szpitalnym Rehabilitacji Narządu Ruchu ‘Gwarek” możliwy jest pod numerem tel. nr. 32 210 7354 lub adresem email iod@gwarek.info
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zarządzania korespondencją przychodzącą i wychodzącą na podstawie Art.6 ust.1 lit. f - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych - brak
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lata
 6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości kontaktu i udzielenia informacji
 9. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora, które leżą u podstaw przetwarzania danych polegają na weryfikacji doręczenia bądź otrzymania dokumentu
 10. ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych

Klauzula informacyjna w zakresie umów-zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami

(osobami z bazy CEIDG)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Sanatoryjno–Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek” z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju, przy ul. Uzdrowiskowej 51;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Sanatoryjno-Szpitalnym Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek” możliwy jest pod numerem tel. nr. 32 210 7354 lub adresem email iod@gwarek.info;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu prowadzenie negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej umowy lub umów; do celów archiwalnych dotyczących informacji o kontrahentach; a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy, tj. w szczególności: pracownicy, biuro rachunkowe, kancelaria prawna
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, przez czas, w którym istnieje obowiązek przechowywania dokumentów księgowych, przez czas konieczny do skutecznego dochodzenie ewentualnych roszczeń lub uprawnień przez Sądem;
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych, jak również żądanie ich usunięcia może skutkować w szczególności odmową przystąpienia do/kontynuacji negocjacji, zawarcia umowy, jej wykonania.

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  a. czas nadejścia zapytania, b. czas wysłania odpowiedzi,
  c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  f. informacje o przeglądarce użytkownika,
  g. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Zarządzanie plikami cookies

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

E-mail: gwarek@gwarek.info

klauzula