Ogłoszenie o brakowaniu dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w 2000 roku

Odsłony: 1140

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w roku 2000 w ramach prewencji rentowej ZUS w byłym Sanatorium Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym „Gwarek” przy ul. Uzdrowiskowej 51 w Goczałkowicach Zdroju.
Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do niszczenia mogą ubiegać się o jej odbiór do 31.12.2021 r. po uprzednim złożeniu wniosku przy ul. Uzdrowiskowej 51, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 15:00.
Dokumentację medyczną wydajemy na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osobie posiadającej oświadczanie o upoważnieniu do uzyskania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, za pokwitowaniem, za okazaniem dowodu tożsamości np. dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy.
Formularz wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej dostępny jest w siedzibie Zespołu Sanatoryjno-Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek” przy ul. Uzdrowiskowej 51 w Goczałkowicach Zdroju   oraz na stronie internetowej www.gwarek.info w zakładce „o-nas/do-pobrania
Wniosek o udostępnienie Dokumentacji Medycznej: http://gwarek.info/images/dokumenty/wniosek-o-wydanie-oryginalu-dokumentacji-medycznej-przeznaczonej-do-zniszczenia.pdf
Po ww. terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia) w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

Podstawa prawna: art.29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity : Dz.U.2017.1318 t.j. z dnia 2017.07.04 oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku
w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015.2069 z dnia 08.12.2015r.)
.